Skoči na glavno vsebino

Bralna pismenost

V evropski raziskavi, v katero so bile vključene tudi slovenske šole, opravljeni v letu 2010, se je pokazalo, da so učenci v slovenskih šolah slabo bralno pismeni. Težave z bralnim razumevanjem smo opažali tudi na šoli, zato smo že v preteklosti oblikovali akcijski načrt za izboljšanje bralne pismenosti, ki ga izvajajo učiteljice pri pouku slovenščine. Osnovni namen projekta je prispevati k zagotavljanju enakih izobraževalnih možnosti, izboljšati dostop do kakovostnega izobraževanja in v učni proces znotraj formalnega izobraževanja integrirati učinkovite strategije za doseganje višjih ravni bralne pismenosti. Projekt sta izvajala Ministrstvo za šolstvo in šport ter Zavod za šolstvo in je potekal v šol. l. 2011/12 in 2012/13.

Mi bomo v prilagojeni obliki s projektom nadaljevali tudi v šol. l. 2015/16. Naši prednostni nalogi bosta predvsem dvigniti pri učencih nivo branja z razumevanjem ter izboljšati predopismenjevalne in opismenjevalne spretnosti, pri čemer dejavnosti potekajo že v vrtcu v okviru projekta Porajajoče se pismenosti.

Na ravni šole bomo nadaljevali z načrtovanimi dejavnostmi, jih ustrezno spremljali in nadgrajevali.

 • Krepili bomo timsko delo;
 • uvajali medpredmetno povezovanje, načrtovanje;
 • v pouk bomo poleg Paukove strategije (od 4. do 9. razreda) vpeljali še druge bralne učne strategije (1. triada: iskanje bistvenih pojmov – naslova, SMS-sporočila);
 • učence navajali na branje daljših besedil – 8., 9. razred;
 • do učencev bomo gojili visoka učna pričakovanja;
 • jih spodbujali k samostojnemu branju navodil, pri čemer bodo učiteljeva navodila jasna;
 • še naprej bomo spremljali domače delo učencev – domače naloge;
 • sodelovali s starši;
 • učitelji bomo pozorni na svoj govor in jezik pri pouku, razvijali bomo strokovni jezik pri posameznih predmetih;
 • prav tako bomo pozorni na govor učencev, še zlasti na njihovo govorno upovedovanje svojih misli pri vseh predmetih (v procesu pouka) in ne le pri slovenščini ob govornih nastopih;
 • pozorni bomo na pravilno držo učencev med poukom;
 • posebno skrb bomo posvečali individualizaciji in diferenciaciji;
 • izvajali bomo medsebojne hospitacije.
 • Spodbujali bomo branje v prostem času (vseslovenska bralna značka, ekološka bralna značka, Metelkova počitniška bralna značka).
 • Naš končni cilj je izboljšati rezultate na NPZ
 • Sledili ciljem projekta Samoevalvacija (govor – govorno izražanje).

Projekt vodi Marinka Cerinšek.

(Skupno 811 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost