Skoči na glavno vsebino

Delo z nadarjenimi učenci

PROJEKT DELA Z UČENCI, KI HOČEJO IN ZMOREJO VEČ – PROJEKT »NADARJENI UČENCI«
Koncept odkrivanja in dela z nadarjenimi učenci v devetletni OŠ  temelji na eni najpogosteje uporabljenih definicij v svetu. Po tej definiciji so nadarjeni ali talentirani tisti otroci in mladostniki, ki so bodisi na predšolski stopnji, v osnovni ali srednji šoli pokazali visoke dosežke ali potenciale na intelektualnem, ustvarjalnem, specifično akademskem, vodstvenem ali umetniškem področju in ki poleg rednega šolskega programa potrebujejo posebej prilagojene programe in aktivnosti.

Med nadarjene ali talentirane štejemo tiste z visokimi dosežki ali s potencialnimi možnostmi za take dosežke na naslednjih področjih:

  • splošna intelektualna sposobnost,
  • specifična akademska (šolska) zmožnost,
  • kreativno ali produktivno mišljenje,
  • sposobnost vodenja,
  • sposobnost za vizualne oz. izvajalske umetnosti.


Kriteriji za evidentiranje učencev:
– učni uspeh,
– dosežki (likovne, glasbene, tehnične, športne in druge dejavnosti),
– učiteljevo mnenje, ki si ga je oblikoval o učencu med vzgojno izobraževalnim procesom; posebno  pozornost posveti tistim učencem, ki prihajajo iz socialno depriviranega okolja, drugačnega kulturnega okolja ali imajo specifične učne ali vedenjske težave,
– tekmovanja (regijska, državna tekmovanja),
– hobiji – trajnejše aktivnosti, kjer dosega nadpovprečne rezultate,
– mnenje šolske svetovalne službe – na osnovi obstoječe evidence o učencu, razgovori z vzgojiteljicami, učitelji, knjižničarjem, mentorji,…

V skupino evidentiranih so izbrani učenci, ki izpolnjujejo vsaj enega od navedenih kriterijev. To je širša skupina učencev, ki bi lahko bili nadarjeni in njim se predlaga postopek identifikacije.

KORAKI
A. Odkrivanje nadarjenih učencev
EVIDENTIRANJE UČENCEV, KI BI LAHKO BILI NADARJENI
– o
pazovanje učencev med rednim vzgojno-izobraževalnim delom
oblikovanje mnenja učitelj
– oblikovanje mnenja svetovalne službe
oblikovanje evidence učencev, ki bi lahko bili nadarjeni
– s
eznanitev staršev in pridobitev njihovega mnenja ter soglasja za nadaljnje postopke
– z
ačne se voditi osebno mapo učenca.
IDENTIFIKACIJA NADARJENIH UČENCEV
Ocenjevalna lestvica učiteljev (izpolnijo vsi učitelji, mentorji, ki otroka poznajo)
Testiranje ustvarjalnosti (Torranceovi testi ustvarjalnega mišljenja – testira psiholog)Testiranje intelektualnih sposobnosti (Wisc, Ravenove progresivne matrice ali MFBT – testira psiholog)
– Ugotovitev, da je učenec spoznan za nadarjenega – identificirani so tisti učenci, ki so vsaj na enem od kriterijev dosegli nadpovprečen rezultat; ugotovitev se sprejme na sestanku razrednega učiteljskega zbora.
– Seznanitev in pridobitev mnenja staršev ter pisnega soglasja za nadaljevanje spremljanja otroka in pripravo individualiziranega programa dela zanj.
B.
Delo z nadarjenimi učenci
a) Priprava in ponudba programov šole in drugih programov v okolju.
b) Priprava individualiziranega programa (IP)  dela za nadarjenega učenca oz. SAMOEVALVACIJSKEGA LISTA učenca (izvajanje in sprotno vrednotenje, analiza uresničevanja ciljev).
C. 
Analiza izvajanja programov, evalvacija uresničevanja koncepta, dopolnjevanje in načrtovanje novih programov
analiza posameznih, konkretnih dejavnosti, nalog,
analiza celoletnega dela,
predlogi in spremembe za naslednje leto.

Nadarjenost je naravna danost, ki jo je potrebno razvijati in spodbujati, a hkrati s sabo nosi tudi odgovornost. Projekt »Nadarjenost je izziv« vsako šolsko leto poteka v skladu z načrtovanimi dejavnostmi. Pri načrtovanju upoštevamo želje in interese otrok, možnosti, ki jih imamo na šoli, ter vsa področja, na katerih so bili učenci identificirani kot nadarjeni. Z načrtnim delom si vsi skupaj prizadevamo, da učencem ponudimo načine, kako se sami ali z našo pomočjo dokazovati, razvijati svojo nadarjenost, tako da v največji možni meri izkoristijo vse svoje potenciale, ki jih imajo. Tako za učence pripravimo zanimive dejavnosti, jih vključujemo v različne projekte, natečaje, jih pripravljamo za najrazličnejša tekmovanja in jih spodbujamo, da dane naloge sprejmejo kot izziv, iz katerega se lahko veliko naučijo.

Projekt vodi Vesna Kukavica.

NAČRT DELA 2023/24: NAČRT2324

EVALVACIJA: EVALVACIJA NAD. 2324

(Skupno 1.057 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost