Skoči na glavno vsebino
Select Page

KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

 1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU

Osnovna šola Frana Metelka Škocjan
Škocjan 51,
8275 Škocjan
Tel: 07/ 38 46 600
E naslov: os-skocjan@guest.arnes.si

ODGOVORNA OSEBA:

Janja LESJAK
E naslov: janja.lesjak@os-skocjan.si
Telefon: 07/ 3846602

Datum objave: 15. 9. 2023

 

 1. SPLOŠNI PODATKI O ORGANU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA, S KATERIMI RAZPOLAGA

 

 1. a) Organigram in podatki o organizaciji zavoda (ORGANIGRAM)
 • Kratek opis delovnega področja zavoda:
  • osnovnošolsko splošno izobraževanje,
  • dejavnost vrtca in predšolske vzgoje,
  • drugo izobraževanje.
 • Seznam vseh notranjih organizacijskih enot:
  • Matična šola: OŠ Frana Metelka Škocjan, Škocjan 51, 8275 Škocjan.
  • Podružnična šola: Podružnica Bučka, Bučka 27, 8276 Bučka. Vodja podružnice: Urška Picek. Kontakt: 07/ 3846630; urska.picek@os-skocjan.si.
  • Vrtec Radovednež Škocjan, Škocjan 51, 8275 Škocjan. Vodja vrtca: Darinka Matjašič, pomočnica ravnateljice. Kontakt: 07/ 38 46 623, darinka.matjasic@os-skocjan.si.
  • Oddelka vrtca Radovednež na Bučki: Bučka 27a, 8276 Bučka.

 

 1. a) Kontaktni podatki oseb, pristojnih za posredovanje informacij

 

Ravnateljica šole: Janja Lesjak. Telefon: 07 38 46 602. Elektronski naslov: janja.lesjak@os-skocjan.si
Pomočnica ravnateljice: Natalija Kotar. Telefon: 07 38 46 603. Elektronski naslov: natalija.kotar@os-skocjan.si
Pomočnica ravnateljice za vrtec: Darinka Matjašič. Telefon: 07/ 38 46 623. Elektronski naslov: darinka.matjasic@os-skocjan.si
Vodja podružnice: Urška Picek. Telefon: 07/38 46 630. Elektronski naslov: urska.picek@os-skocjan.si.

 1. b) Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov EU z delovnega področja organa ( preko državnega, lokalnega oz. evropskega registra predpisov )
 • NOTRANJI PREDPISI:
  • Akt o ustanovitvi zavoda.
  • Hišni red OŠ Frana Metelka Škocjan.
  • Vzgojni načrt OŠ Frana Metelka Škocjan.
  • Letni delovni načrt OŠ Frana Metelka Škocjan.
  • Pravila šolskega reda OŠ Frana Metelka Škocjan.
  • Pravila o zavarovanju osebnih podatkov.
  • Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest v OŠ Frana Metelka Škocjan in Vrtcu Radovednež Škocjan.
  • Pravilnik o statusu športnika.
  • Dogovor o letni delovni obveznosti in razporeditvi delovnega časa  strokovnih delavcev.
  • Dogovor o preprečevanju in odpravljanju posledic mobinga v zavodu.

 

 • DRŽAVNI PREDPISI:

Register predpisov RS Zakon o osnovni šoli (ZOsn-UPB3 UL RS št. 81/06, UL RS št. 102/07) Zakon o vrtcih (ZVrt-UPB2 UL RS št. 100/05, UL RS št. 25/08) Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja(ZOFVI-UPB5 UL RS št. 16/07, 36/08) Zakon o delovnih razmerjih (UL RS št. 42/02, 103/07) Zakon o javnih uslužbencih (ZJU-UPB3 UL RS št. 63/07, 65/08) Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS-UPB7 UL RS št. 95/07, 17/08, 58/08, 80/08) Zakon o javnih naročilih (ZJN-UPB1 UL RS36/04) Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-UPB1 UL RS št. 94/07) Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ-UPB2 UL RS št.51/06)

Zakon o splošnem upravnem postopku (ZUP-UPB2 UL RS št. 24/06, 126/07,  65/08) Zakon o računovodstvu (UL RS št. 23/99) Zakon o zavodih (UL RS št. 12/91, 17/91, 55/92, 66/93, 8/96, 36/2000) Zakon o šolski inšpekciji (UL RS št.114/2005)Zakon o šolski prehrani  (UL RS št. 43/2010) Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja v RS(UL RS št. 52/94, 49/95, 34/96, 51/98, 28/99, 39/2000, 56/2001) Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti v RS (UL RS št. 18/91, 53/92, 34/93, 18/94, 59/94, 87/97, 3/98, 39/99, 59/99, 67/2000) Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v osnovni šoli (UL RS št. 73/08) Pravilnik o šolskem koledarju za OŠ (UL RS št. 63/08) Pravilnik o pravicah in dolžnostih učencev v osnovni šoli (UL RS št. 75/04) Pravilnik o nacionalnem preverjanju znanja v osnovi šoli (UL RS št. 67/05, 64/06) Pravilnik o financiranju šole  v naravi (UL RS št. 61/04, 70/08)

Pravilnik o napredovanju zaposlenih v osnovnem in srednjem izobraževanju v nazive (UL RS št. 54/02) Pravilnik o pripravništvu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja (UL RS št. 23/06, 72/07) Pravilnik o strokovnem izpitu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja (UL RS št. 23/06, 81/07, 105/08) Pravilnik o publikaciji v osnovni šoli (UL RS št. 29/96, 56/00) Pravilnik o dokumentaciji v osnovni šoli (UL RS št. 59/08) Pravilnik o dokumentaciji v vrtcu (UL RS št. 41/97) Pravilnik o publikaciji vrtca (UL RS št. 64/96) Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca (UL RS št. 73/00, 75/05, 33/08, 126/08)

Pravilnik o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje (UL RS št. 75/05, 82/05, 76/08) Pravilnik o plačilih staršev za programe v vrtcih (UL RS št.129/06, 79/08, 119/08) Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (UL RS št. 97/03, 77/05, 120/05).

 

 1. c) Seznam predlogov predpisov (preko državnega oziroma lokalnega registra predpisov).

 

 1. d) Seznam sprejetih in predlaganih strateških in programskih dokumentov po vsebinskih

Seznam strateških in programskih dokumentov:

 • Letni delovni načrt šole.
 • Letni delovni načrt vrtca Radovednež.
 • Šolska publikacija.
 • Publikacija vrtca Radovednež.
 • Letno poročilo šole in vrtca.
 • Kronika šole.

 

 1. e) Katalog upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov
 • Vrste postopkov, ki jih vodi organ:
  • volitve v svet zavoda
  • postopek imenovanja ravnatelja
  • postopek za dodelitev sredstev za subvencioniranje šole v naravi
  • postopek sprejema otrok v šolo
  • postopek sprejema otrok v vrtec
  • postopek sprejema LDN
  • postopek potrditve letnega poročila.

 

 1. f) Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov.

Seznam zbirk: /

 

 1. g) Seznam pomembnejših vsebinskih sklopov drugih informacij javnega značaja ali seznam posameznih dokumentov, ki vsebujejo informacije javnega značaja.

Sklopi informacij: /

 

 1. OPIS DOSTOPA DO DRUGIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA
 • Neposredni dostop: dostop preko spletnega mesta.
 • Dostop na podlagi posebne zahteve: neformalna ali formalna zahteva.
 • Dostop do kataloga informacij javnega značaja za ljudi s posebnimi potrebami: prilagojen dostop do informacij javnega značaja zagotavljamo ljudem s posebnimi potrebami v skladu z 15. členom Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja

 

 1. STROŠKOVNIK, CENIK IN DRUGI POGOJI ZA PONOVNO UPORABO JAVNEGA ZNAČAJA

 

Cenik ( Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja )

 

 

 1. CENIKI

Cenik prehrane in uporabe šolskih prostorov. (Kopijacenik škocjan s 1.5.16 ddv)

(Skupno 1.032 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost