Škocjan 51, 8275 Škocjan, tel.: 07 38 46 600 os-skocjan@guest.arnes.si

PROJEKTI NA MEDNARODNI RAVNI

 

UNESCO MREŽA PRIDRUŽENIH ŠOL

Slovenska UNESCO ASP mreža je del mednarodne UNESCO ASP mreže šol, ki je bila ustanovljena leta 1953 v Parizu. Vključuje več kot 9000 izobraževalnih ustanov v 180 državah.

Osnovna šola Frana Metelka Škocjan se je UNESCO mreži pridruženih šol pridružila v šolskem letu 2015/16. Organizacija UNESCO, ki je ena od agencij OZN, želi prispevati k miru, odpravi revščine, trajnostnemu razvoju in medkulturnemu dialogu. Temeljni cilj UNESCO ASP mreže je uveljaviti kulturo miru in nenasilja, naučiti se skrbeti za ohranitev skupnega doma – planeta Zemlje ter skozi projekte otroke in mladino čim bolje pripraviti na izzive vedno bolj kompleksnega in medsebojno odvisnega sveta.

Prednostne naloge za tekoče šolsko leto so vezane na uresničevanje ciljev trajnostnega razvoja (agenda 2030), globalno državljanstvo, medkulturni dialog, enake možnosti za vse, staranje prebivalstva in na podpiranje programov za razvoj učnih vsebin ter širjenje učnega prostora. Prizadevamo si za povezovanje in ne tekmovanje. Unesco šola teži k uravnoteženemu razvijanju ŠTIRIH STEBROV IZOBRAŽEVANJA:

Učiti se, da bi vedeli.  Učiti se, da bi znali delati.  Učiti se, da bi znali živeti skupaj.  Učiti se biti.

Mreža temelji na medsebojnem sodelovanju šol, ki so združene okoli središča – naša šola spada pod središče za Posavje, Dolenjsko in Belo krajino – ter tudi širše. Šole v mreži se vključujejo v razne projekte in tabore drugih šol ter obeležujejo pomembnejše dneve. V šolskem letu 2023/24 se bomo vključili v več projektov, potrjenih s strani UNESCO ASP mreže (Večerja, Učenec poučuje …), ter obeležili različne UNESCO mednarodne dni. Poleg tega bomo nadaljevali tudi s projekti, ki smo jih sami poslali v mrežo – Od pšeničke do potičke ter Drugačnost nas bogati.

VKLJUČEVANJE ROMSKIH OTROK V VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE Z VEČJEZIČNIM PRISTOPOM (2021−2025)

Policy Experimentation on Plurilingual Education in the Context of Romani 2021−2025

Vključujoče izobraževanje romskih otrok in mladostnikov ter drugih jezikovnih in kulturnih manjšin v Evropski uniji predstavlja velik izziv, zato je strokovna skupina Sveta Evrope za delo na področju jezikovnega izobraževanja izpostavila dve ključni načeli:

 • tisti, ki se učijo jezika, so tudi uporabniki jezika in aktivni člani družbe, ki stremijo k uresničevanju lastne volje,
 • v okviru jezikovnega izobraževanje bi morali upoštevati vse jezike in kulture ter učencem pomagati pri razvoju celovitih raznojezičnih jezikovnih sredstev in medkulturne ozaveščenosti.

V eksperimentalnem projektu Sveta Evrope Vključujoče izobraževanje romskih otrok: preizkušanje politike večjezičnih pristopov iz Slovenije sodelujejo Ministrstvo RS za vzgojo in izobraževanje, Zavod RS za šolstvo in poleg Osnovne šole Frana Metelka Škocjan še tri osnovne šole: OŠ Franceta Prešerna Črenšovci, OŠ Janka Padežnika Maribor in OŠ Leskovec pri Krškem. Poleg slovenskih osnovnih šol v projektu sodelujejo še osnovne šole iz Grčije in Slovaške.

Namen eksperimenta je preizkusiti nove pristope pri vključevanju učencev, katerih materni jezik ni hkrati tudi učni jezik, v izobraževanje in s tem vplivati na dvig njihovega učnega uspeha. V projektu spoznavamo, razvijamo in preizkušamo različne didaktične pristope dela s temi učenci. Pristopi temeljijo na konceptu Sveta Evrope o večjezičnem in medkulturnem izobraževanju.

Vključujoče izobraževanje romskih otok in mladostnikov mora slediti petim načelom:

 1. Vključujoče izobraževanje romskih otrok in mladostnikov je temeljna človekova pravica, ki bi jo v državah članicah Sveta Evrope morali obravnavati prednostno.
 2. Tako izobraževanje bi moralo koristiti tudi neromskim učencem.
 3. Zaradi zelo raznolikih jezikovnih profilov romskih skupnosti se morajo v izobraževalnih sistemih razviti prilagodljivi pristopi k vključevanju romskih otrok in mladostnikov ter poučevanju romskega jezika, kulture in zgodovine.
 4. Prilagodljivost je lažje doseči, če se osredotočimo predvsem na učence in učenje, ne pa na učitelje in poučevanje.
 5. Večjo prilagodljivost je lažje doseči, če se jezikovno izobraževanje osredotoča na razvoj raznojezičnih jezikovnih sredstev.

Pri izvajanju raznojezičnega pristopa sledimo pedagoškim načelom, ki podpirajo učitelje in učence, da črpajo iz vseh jezikovnih virov, ki so jim na voljo.

V projektu na šoli deluje ekspertna skupina, ki vsako šolsko leto pripravi in izvaja akcijski načrt dela v projektu. Na področju eksperimenta v projektu želimo odgovoriti na raziskovalno vprašanje: Kako z večjezičnostjo do inkluzije?

Menimo, da bomo z vključevanjem maternega jezika romskih in ostalih učencev, katerih materni jezik ni slovenščina, v pouk opolnomočili te učence in izboljšali njihovo uspešnost v učnem jeziku.                                                  

  

 eTWINNING

Naša šola je vpisana v mrežo šol z mednarodnim sodelovanjem. V letošnjem šolskem letu si dopisujemo z učenci v Grčiji in Kamerunu.

PROJEKTI NA DRŽAVNI RAVNI

 

DIGITRAJNI UČITELJ

Digitrajni učitelj je inovativni projekt, ki dviguje kompetentnost strokovnih delavcev v izobraževanju na področju digitalne, trajnostne in finančne pismenosti. Namen je vzpostaviti aktivne samoučeče se skupnosti. Usposabljanja strokovnih delavcev bodo potekala z najnovejšimi in inovativnimi pedagoškimi metodami z namenom spodbujanja ustvarjalnega razmišljanja, kritičnega mišljenja in problemskega pristopa. Projekt sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje ter Evropska unija – NextGenerationEu. Časovni okvir trajanja projekta je od 2023 do 30. 6. 2026. V projekt smo se vključili zaradi hitro razvijajočih se področij digitalizacije, ki bodo ključna za prihodnost posameznika in družbe. Trajnostni učinek projekta bo strokovnim delavcem omogočil kontinuiran profesionalni razvoj  ter prenos kakovostnega znanja. Od predvidenih 13 izobraževalnih dni je 11 dni namenjenih digitalnim kompetencam, 1 dan kompetencam za trajnostni razvoj in 1 dan finančni pismenosti.

KORAK ZA KORAKOM

Že od leta 1998 v oddelkih prvega triletja implementiramo metodologijo Korak za korakom. Vključeni smo v Mrežo za spreminjanje kakovosti Korak za korakom, ki deluje v okviru Centra za kakovost v vzgoji in izobraževanju Korak za korakom.

Metodologija KZK temelji na spoštovanju posameznika kot kreativnega misleca, ki je:

 • sposoben reševati probleme,
 • sposoben kritično in samostojno razmišljati,
 • sposoben izbirati in sprejemati odločitve,
 • iznajdljiv in fleksibilen,
 • sposoben odzivati se na spremembe v družbenem in naravnem okolju,
 • strpen, spoštuje drugačnost,
 • pripravljen na vseživljenjsko učenje.

V svoji pedagoški praksi sledimo sedmim pedagoškim področjem kakovosti, ki odražajo ključna načela kakovostne pedagoške prakse in opredeljujejo raznolike načine doseganja odličnosti.

 • Interakcije
 • Družina in skupnost
 • Inkluzija, različnost in demokratične vrednote
 • Spremljanje, ocenjevanje in načrtovanje
 • Strategije poučevanja
 • Učno okolje
 • Profesionalni razvoj

Strokovni delavci oblikujemo učečo se skupnost, ki nam zagotavlja profesionalno podporo pri našem delu. Na srečanjih reflektiramo dogajanje v praksi in tako oblikujemo skupno razumevanje kakovosti VIZ procesa. Vsak strokovni delavec vsakič oblikuje tudi individualen akcijski načrt, ki ga do naslednjega srečanja implementira, kar pripomore, da se spremembe kontinuirano prenašajo v prakso. Vsebinska področja, ki jih želimo raziskovati v svoji praksi, pa določimo glede na potrebe. Srečanja organizira in vodi vodja učeče se skupnosti na šoli, ki skrbi tudi za tesen stik in komunikacijo s Centrom.

V tem šolskem letu smo se odločili bolj poglobljeno razvijati drugo pedagoško področje (Družina in skupnost). Zavedamo se, da je močno partnerstvo med učitelji, družinami in drugimi člani skupnosti bistvenega pomena za otrokovo učenje in razvoj.

UNESCO

Drugačnost nas bogati

S projektom Drugačnost nas bogati želimo učence ozavestiti o pomenu medkulturnega učenja in dialoga, strpnosti, sodelovanja v vse bolj raznoliki družbi ter pomenu miru in spoštovanju človekovih pravic. Z izkustvenim učenjem jih želimo pripraviti na življenje v sodobni, vse bolj medkulturni družbi. Cilj projekta je učencem približati druge kulture, narode ter svet drugačnih. Cilj je učiti in naučiti jih strpnosti, medsebojnega sodelovanja in spoštovanja, nenasilnega reševanja konfliktov, predvsem pa življenja brez predsodkov, spoštovanja drugih kultur in življenja v družbi brez meja.

Projekt je zasnovan na dveh dejavnostih, ki se medsebojno prepletata in dopolnjujeta, in sicer s ciljem zavedanja, da nas drugačnost bogati ter s poudarkom na vzgoji za empatijo, altruizmu in medsebojnem sodelovanju.  

Dejavnosti, med katerimi izbirajo prijavljene šole, zajemajo aktivnosti, ki krepijo področje socialnega zavedanja in odnosnih spretnosti ter dejavnosti, izvedene v okviru Unesco dne na OŠ Frana Metelka Škocjan.  Projekt se tradicionalno zaključi 21. maja, na svetovni dan kulturne raznolikosti za dialog in razvoj.

 

PROSTOVOLJSTVO

Program Prostovoljstvo, ki se na naši šoli odvija pod imenom Dobro dela dobro, je državni projekt, voden s strani Slovenske filantropije. Glavne naloge so promocija prostovoljstva, svetovanje, izobraževanje, povezovanje in zagovorništvo. Slovenska filantropija je koordinatorica Slovenske mreže prostovoljskih organizacij, v katero je vključenih 1.900 prostovoljskih organizacij in organizacij s prostovoljskim programom. Namen programa je krepitev kapacitet prostovoljskih organizacij za razvoj kakovostnega prostovoljstva, razvoj njihove organizacijske strukture ter pridobivanje in širjenje njihovih znanj in veščin s področja prostovoljstva. Prostovoljstvo je priložnost za osebnostni in socialni razvoj otrok in mladostnikov, zato ga mnoge šole, vrtci in dijaški domovi uspešno vključujejo v svoj način dela. Gre za partnersko podpiranje prizadevanja šol (in drugih zavodov) v vzgoji in izobraževanju za pozitivno socializacijo otrok in mladih, razvijanje empatije, spodbujanje solidarnosti v družbi in gradnjo spoštljivih medsebojnih odnosov. Slovenska filantropija izvaja tudi izobraževanja za vse prostovoljce, ki se na začetku šolskega leta želijo izobraževanja udeležiti in s tem pričeti z izvajanjem prostovoljskega dela na šoli.

Na naši šoli se prostovoljstvo sistematično razvija na naslednjih področjih: nudenje individualne učne pomoči, pomoč pri urejanju prostorov knjižnice ter večnamenskega prostora ob prireditvah, tutorstvo med učenci, pomoč v vrtcu, pomoč v času razširjenega programa in tudi med poukom, kadar je to potrebno.  Skozi celotno šolsko leto organiziramo različne akcije, s katerimi bodisi pomagamo drugim organizacijam ali pa se odzovemo na razna povabila. V te namene organiziramo: zbiranje zamaškov (za različne namene), akcije »Pokloni zvezek«, »Prinesem – odnesem«, obeležimo mednarodni dan prostovoljstva. Sodelujemo tudi z uporabniki bivalnega objekta Sonček na Bučki, VDC Novo mesto ter starostniki.

S spodbujanjem prostovoljstva želimo pri učencih spodbujati pomembne vrednote: skrb za druge, sočutje ter solidarnost.

ZDRAVA ŠOLA

Naša šola je članica Slovenske mreže zdravih šol že od njenega začetka pred 30 leti.

V letošnjem šolskem letu bomo praznovali 30 let obstoja tudi na naši šoli. Na šolski spletni strani bomo v ta namen objavili spominski  prispevek.

Slovenska mreža zdravih šol se odziva na probleme v zvezi z zdravjem otrok in mladostnikov ter se usmerja k razvojnim programom za promocijo zdravja na telesnem, duševnem, socialnem in okoljskem področju zdravja za učence, učitelje in starše.

Program Zdrave šole ima tri značilnosti.

Sodelovalni in akcijsko usmerjen pristop k zdravju se zagotavlja:

 • z obveznim učnim načrtom: vsebine zdravja v učnem načrtu, spiralni učni načrt, medpredmetno in medkurikularno povezovanje;
 • s skritim učnim načrtom: pomembna je organizacija, ustrezna pravila, medsebojni odnosi, interesne dejavnosti, preventivni in promocijski projekti s področja krepitve zdravja;
 • z dobrimi povezavami z domom in skupnostjo: poglobljeno sodelovanje med šolo, družino in skupinami, organizacijami in posamezniki v lokalni skupnosti, ki lahko podprejo dejavnosti za zdrav življenjski slog na šoli.

V tekočem šolskem letu bomo nadaljevali z dosedanjimi temami; pridno bomo zbirali star papir, ločevali odpadke, zbirali zamaške in učence navajali na zdravo prehrano ter jim skozi različne oblike omogočali gibanje (minuta za zdravje, rekreativni odmor, poučevanje z gibanjem, gibanje v prostem času).

Za rdečo nit za šolsko leto 2023/2024 smo izbrali: LEPA BESEDA LEPE ODNOSE NAJDE.
S tem geslom želimo zajeti različne vsebine: zdrav življenjski slog za vse generacije, pomoč drugemu, krepitev duševnega zdravja in psihofizične kondicije.

Skozi dejavnosti bomo na vzgojnem področju krepili SPOŠTOVANJE IN BONTON  in v sklopu ZŠ  skrbeli za SPREJEMANJE VSAKOGAR, POMOČ IN PRIMEREN ODNOS DO PREHRANJEVANJA.

SLEDIMO tudi prednostni nalogi šole:
Vzgojno področje: Krepitev spoštljive medsebojne komunikacije in odnosov.
Izobraževalno področje šole: Razvijanje pismenosti: bralne, funkcionalne, digitalne …

NAČRT DELA:
Načrt dela ZŠ 2023/24

OD PŠENIČKE DO POTIČKE

S projektom Od pšeničke do potičke želimo otroke učiti živeti z naravo ter jih seznaniti s pomenom kulturne in naravne dediščine v svoji okolici. Želimo jim približati pomembnost skrbi za okolje in naš skupni dom, planet Zemlja. Naučiti delovati lokalno in globalno. Predvsem si želimo, da bi se v tem svetu sodobnih tehnologij in dobrin za trenutek ustavili, pogledali okoli sebe ter začutili lepoto svojega doma in pestrosti dobrin, ki nam jih nudi narava okoli nas. Začutili smo tudi, da je potrebno krepiti medgeneracijsko sodelovanje in učenje. Znanje, ki ga premorejo starejši, je potrebno prenesti na mlajše ter s tem dati možnost socialne vključenosti in pripadnosti tudi starejšim. Ob vsem želimo spodbuditi medgeneracijsko druženje. Želimo, da bogate izkušnje in znanje o naravi, kulturni in naravni dediščini, skrbi za okolje starejših preide na mlajše. Ob tem pa se učimo strpnosti drug od drugega.

 

Projekt poteka skozi celo šolsko leto. Sodelujejo lahko strokovni delavci iz slovenskih šol in vrtcev. Zaključujemo ga v mesecu maju, na dan kulture in raznolikosti za dialog in razvoj.

V mesecu maju izpeljemo zanimiv Unesco vikend. Učencem ponudimo več dejavnosti: kuharske, ustvarjalne urice in delavnico drugačnosti.

Projekt vključujemo v ure pouka in popestrimo šolsko rutino. Z učenci se odpravimo na pohod po Mlinarjevi poti.  Cilje projekta uresničujemo v sodelovanju z lokalno skupnostjo. Učenci spoznavajo širšo kulturno dediščino kraja (ljudske plese, lokalne legende, domače recepte, kuhinjske poskuse, pravljice in pregovore o kruhu, potici).

RASTEM S KNJIGO

»Rastem s knjigo« je nacionalni projekt spodbujanja bralne kulture. Z njim skušamo osnovnošolce sedmošolce in srednješolce dijake prvih letnikov motivirati za branje mladinskega leposlovja slovenskih avtorjev ter jih spodbuditi k obiskovanju splošnih knjižnic.

Projekt je Ministrstvo za kulturo začelo izvajati v šolskem letu 2006/2007, najprej zgolj za osnovne šole. Javna agencija za knjigo Republike Slovenije ga je začela voditi ob ustanovitvi leta 2009. Izvajamo ga v sodelovanju s splošnimi knjižnicami, slovenskimi osnovnimi in srednjimi šolami, osnovnimi šolami s prilagojenim programom, zavodi za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter osnovnimi in srednjimi šolami v zamejstvu (Avstrija, Madžarska, Italija). Sodelujemo tudi z učitelji, ki poučujejo slovenščino v t. i. sobotnih šolah (Amerika, Avstralija), pri dopolnilnem pouku v tujini (Belgija, BiH, Srbija, Hrvaška, Francija idr.) in v Evropskih šolah (Bruselj, Luksemburg, Frankfurt idr.). Cilji nacionalnega projekta »Rastem s knjigo« so:

 • spodbujati dostopnost kakovostnega in izvirnega slovenskega mladinskega leposlovja,
 • promovirati vrhunske domače ustvarjalce mladinskega leposlovja,
 • spodbujati bralno motivacijo šolarjev in njihov obisk splošnih knjižnic,
 • motivirati založnike za večje vključevanje sodobnih slovenskih piscev v založniške programe za mladino ter povečevanje deleža izdanega izvirnega slovenskega mladinskega leposlovja.

 Projekt »Rastem s knjigo« pripravlja JAK (Javna agencija za knjigo) v sodelovanju z Ministrstvom za kulturo, Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport, Pionirsko knjižnico – centrom za mladinsko književnost in knjižničarstvo pri Mestni knjižnici Ljubljana (MKL), Zavodom RS za šolstvo, Združenjem splošnih knjižnic, Sekcijo šolskih knjižnic pri ZBDS in Društvom slovenskih pisateljev.

Uradni začetek projekta je vsako leto 8. septembra ob mednarodnem dnevu pismenosti.

Tudi naša šola se že od vsega začetka vključuje v projekt. Vsako leto naši sedmošolci obiščejo Krajevno knjižnico Škocjan ter  po pogovoru s knjižničarko in  ogledu  predstavitvenega filma o podarjeni knjigi ter  Knjižnici Mirana Jarca Novo mesto prejmejo podarjeni izvod.

Več na povezavi:  https://www.jakrs.si/bralna-kultura/rastem-s-knjigo   

GREMO PEŠ S KOKOŠKO ROZI

V šolskem letu 2019/20 smo se priključili projektu »Trajnostna mobilnost v vrtcih in osnovnih šolah« in ga bomo nadaljevali z aktivnostjo GREMO PEŠ S KOKOŠKO ROZI. Ker se je projekt zaključil, smo se vseeno odločili, da bomo s projektom nadaljevali.

Glavni cilj je spremeniti potovalne navade otrok v šolo ter posledično zmanjšati motorni promet v okolici šole. Otroke želimo spodbuditi, da začnejo razmišljati o prometu na drugačen način. Predvsem o tem, kako lahko različne vsakodnevne krajše poti opravimo peš, s kolesom, skirojem … Če je razdalje prevelika, pa z avtobusom oziroma s skupinskim prevozom več oseb z enim avtomobilom, torej na trajnostni način. Izmed naštetih želimo spodbuditi predvsem pešačenje. Ti načini potovanja omogočajo, da je pot v šolo okolju prijazna, varna in zdrava. Tako prispevamo k čistejšemu okolju, večji prometni varnosti v okolici šole ter krepitvi našega zdravja. Aktivnost na zanimiv, zabaven in igriv način vpelje elemente trajnostne mobilnosti v vsakodnevne potovalne navade učencev in jih vzgaja o pomenu trajnostne mobilnosti.

V času trajanja aktivnosti, ki bo potekala 1 teden v septembru in 1 teden v aprilu/maju, bodo učencem, ki bodo prišli na trajnostni način, podeljene igralne karte. Po izvajani aktivnosti se bodo učenci igrali igre, ob  katerih bodo razmišljali in se izobraževali v smeri trajnostne mobilnosti tudi po aktivnosti.

Želimo, da se učenci zavedajo, kako pomemben je zdrav način življenja in da k temu spodbudijo tudi svoje starše, stare starše.

PASAVČEK

Sektor za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v okviru Javne agencije RS za varnost prometa vodi in koordinira projekt Pasavček, ki v Sloveniji poteka že od leta 2005. Osnovni namen projekta Pasavček je spodbuditi dosledno in pravilno uporabo otroških varnostnih sedežev in pripetost otrok med vožnjo. Slogan projekta je Red je vedno pas pripet.

Otroci in mladostniki so namreč najpogosteje udeleženi v prometnih nesrečah, v katerih utrpijo tudi najhujše posledice, prav tako potniki v vozilih. Z dosledno pripetostjo otrok med vožnjo in uporabo rumenih rutic v prvem in drugem razredu bi lahko to tveganje izredno zmanjšali.

Osnovni cilj/namen projekta je spodbujanje pravilne in varne vožnje otrok z uporabo otroških varnostnih sedežev in varnostnih pasov ter redna uporaba rumenih rutic ob prihodu v šolo in iz nje.

Dejavnosti projekta Pasavček bodo sestavni del pouka v oddelkih prvega in drugega razreda. Hote ali nehote se bo izvajal skozi celo šolsko leto. Prepletal se bo med poukom kot tudi v dnevih dejavnosti, ki jih bomo izvajali (športni, kulturni, naravoslovni dan).

VARNO NA KOLESU

Sodelovanje in naloge v projektu Varno na kolesu spodbuja učence k aktivnemu preživljanju prostega časa in varni udeležbi v prometu.  

Aktivnosti bodo namenjene vsem učencem od 1. do 9. razreda. Zaželeno je, da se v okviru izvedbe posamezne naloge vključi čim več učencev. Naloge učence vzpodbujajo k aktivni uporabi kolesa – kolesarjenju. Šola bo sodelovala tudi na način, da opravi le posamezno nalogo ali opravi vse naloge in se poteguje za nagrade.

 1. KOLESARIM IN NABIRAM KM
 • Osrednji cilj te aktivnosti je, da se vključi in sodeluje čim večje število učencev na šoli, ki kolesarijo v prostem času in beležijo prevožene kilometre.
 • Kilometre bodo oddali v za to predvideni spletni obrazec na spletni strani.
 • Za posamezno šolo lahko kilometre vpišejo učenci in njihovi strokovni delavci (učitelji), ne pa tudi družine sodelujočih učencev, prijatelji ipd.
 • Seštevek vseh zbranih kilometrov ter število sodelujočih učencev bo podalo povprečno prevoženo število km na šolo.
 1. ŠPORTNI DAN NA KOLESU
 • Šola načrtuje športni dan na kolesu ali obisk lokalnega parka koles/pumptracka, kjer izvedejo preizkus različnih kolesarskih spretnosti na različnih kolesarskih terenih (poligon, pumptrack, spust, vožnja v klanec, zaviranje na mokrih površinah ipd.).
 • Učenci, ki še nimajo opravljenih kolesarskih izpitov, bodo lahko aktivnosti izvedli na neprometnih površinah ali poligonih in/ali pumptrackih.
 • Osrednji cilji so spodbujanje gibanja, uporaba kolesa ter vključevanje čim večjega števila učencev.

PROJEKTI NA ŠOLSKI RAVNI

 

METELKOVO PERO

Namen natečaja

Naša šola ponosno nosi svoje ime po Franu Metelku (1789—1860), slovenskem duhovniku,  slovničarju, gimnazijskem profesorju in prevajalcu šolskih in verskih knjig.

Metelkovo najpomembnejše delo je slovenska slovnica, izdana v nemščini, Lehrgebaude der slowenischen Sprache im Konigreich Illyrien und in den benachbarten Provinzen (1825). Prevod v slovenščini:  Slovnica slovenskega jezika v Ilirskem kraljestvu in sosednjih provincah. Po slovnici češkega jezikoslovca Abbéja Dobrovskega.

Z njo je uvedel nekaj pomembnih znanstvenih novosti, predvsem pa je predstavil svoj novi črkopis, imenovan tudi metelčica. 

 Anton Martin Slomšek pa je o njem zapisal:

»Tihemu potoku podoben, ki lepe senožeti in ravna polja rosi, je delal Metelko do svoje sive starosti. Bil je Metelko ves Slovenec in pa Dolenjec.«

Zato v okviru projekta Metelkovo pero od šolskega leta 2016/2017 vabimo k sodelovanju na likovnem in literarnem natečaju z različno tematiko tako učence domače šole, sosednjih in ostalih dolenjskih šol in tudi od drugod.  Z natečajem jih spodbujamo, da bi s svojim čopičem in peresom prebudili v sebi svojo ustvarjalnost in razmišljanja podelili s sovrstniki, krepili ter razvijali besedno ustvarjalnost, naklonjenost do maternega in slovenskega jezika ter tako dokazovali svojo izrazno moč. Tako sledimo Metelkovi misli Vse za ljubo slovenščino, ki jo je udejanjal s svojim delom.

Tematika je različna:  jezikovna, literarna,  povezana s pomembnimi šolskimi, državnimi dogodki, obletnicami, ustvarjalci …

Sodelujoči

Natečaj, ki poteka od konca septembra do konca januarja,  je namenjen učencem od 1. do 9. razreda v 3 skupinah:

 1. triletje (1. do 3. razred): likovni,
 2. triletje (4. do 6. razred): literarni,
 3. triletje (7. do 9. razred): literarni.

Šola lahko sodeluje z največ 8 izdelki iz vsake skupine.

Na literarnem natečaju lahko učenci sodelujejo s poezijo in prozo različnih zvrsti: domišljijski, doživljajski spis, potopis, pismo, poezija …

Priznanja

V vsaki skupini je izbranih pet najboljših ustvarjalcev, pri čemer sodelujoči za prva tri  mesta prejmejo ročno oblikovano Metelkovo pero in Metelkovo priznanje, za 4. in 5. mesto posebno Metelkovo priznanje, ostali priznanje za sodelovanje, mentorji pa za mentorstvo.  Pripravimo zaključno prireditev ali pa priznanja pošljemo po pošti.

(Visited 540 times, 1 visits today)
Dostopnost