Select Page

ŠOLSKA PREHRANA

Jedilniki

Pridržujemo si pravico do spremembe jedilnika zaradi težav pri dobavi živil ali zaradi dejavnosti na šoli.

Prehrana pomembno vpliva na naše zdravje in počutje. Zdrava prehrana je še posebej pomembna v obdobju odraščanja. Ob zagotavljanju ustreznega psihofizičnega razvoja in zdravih prehranjevalnih navad, ki jih otroci in mladostniki pridobijo v tem obdobju, vplivajo na izbiro živil in način prehranjevanja tudi v kasnejšem življenjskem obdobju in s tem na zdravje v odrasli dobi. Ustrezna prehrana v osnovni šoli pa lahko vpliva tudi na izboljšanje kognitivnih zmožnosti učencev, kar je še zlasti pomembno za uspešno delo. Šola ima pomembno vlogo pri vzgoji in izobraževanju s področja zdrave prehrane, pri oblikovanju zdravih prehranjevalnih navad in zdravega načina življenja.

Šolsko prehrano ureja Zakon o šolski prehrani (Ur. l. RS, št. 43/2010), ki ureja organizacijo šolske prehrane za učence in dijake, subvencioniranje šolske prehrane ter nadzor nad izvajanjem tega zakona.

Zakon o osnovni šoli določa, da mora šola za svoje učence organizirati šolsko prehrano. Pri organizaciji mora upoštevati Smernice za prehranjevanje v vzgojno izobraževalnih zavodih, ki jih je sprejel Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanja. Zdravstveni vidik šolske prehrane je podrobneje opredeljen v naslednjih dokumentih, ki so podlaga smernic za prehranjevanje v vzgojno izobraževalnih zavodih:

 • Smernice zdravega prehranjevanja v vzgojno- izobraževalnih ustanovah
 • Praktikum jedilnikov zdravega prehranjevanja v vzgojno-izobraževalnih ustanovah
 • Priročnik z merili kakovosti za javno naročanje živil v vzgojno-izobraževalnih ustanovah.

Pravilih šolskega reda OŠ Frana Metelka Škocjan so opredeljeni natančni postopki, ki zagotavljajo evidentiranje, potek malice oz. kosila ter pripravo jedilnice, določen čas in način odjave posameznega obroka, vedenje med obroki, ukrepi…

Dietna prehrana

V zadnjem času so se je v Slovenskih šolah precej povečalo število otrok z dietami, ki pogosto niso medicinsko indicirane. Da bi se razmere na področju predpisovanja diet čimprej uredile, je Združenje za pediatrijo pri Slovenski zdravniški zbornici pripravilo Priporočila za medicinsko indicirane diete, kjer najdete tudi obrazce za pridobitev potrdila o dieti. Obrazci za vzpostavitev diete so enotni za vse vzgojno-izobraževalne zavode. V primeru, da vaš otrok potrebuje dieto, vas prosimo, da pri svojem pediatru čimprej pridobite ustrezno potrdilo, saj bomo le tako lahko otroku zagotovili ustrezno prehrano. Ko dietna prehrana ni več potrebna, je potrebno prav tako prinesti potrjeno potrdilo o prekinitvi diete.

Pomembno je, da starši teh otrok v primeru daljše odsotnosti le-to javijo v šolo oz. vrtec, saj so obroki dnevno prilagojeni in pripravljeni po individualnih zahtevah posameznega otroka.

Subvencioniranje šolske prehrane (25. in 26. člen Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev)

Subvencija malice pripada tistim učencem, ki se redno izobražujejo, so prijavljeni na malico in pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku ali državni štipendiji, ne presega 563,60 eurov. Subvencija pripada v višini cene malice.

Subvencija kosila pripada učencem, ki se redno šolajo, so prijavljeni na kosilo in pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 382,82 eurov.

Vloge za uveljavljanje subvencije malice in kosila na centru za socialno delo ni več treba oddajati, saj bodo vzgojno-izobraževalni zavodi upoštevali uvrstitev v dohodkovni razred na osnovni podatkov o povprečnem mesečnem dohodku na osebo, ugotovljenem v veljavni odločbi o otroškem dodatku. Vloga za subvencijo malice in subvencijo kosila se na centru za socialno delo odda samo v primeru, če družina učenca ne razpolaga z veljavno odločbo o otroškem dodatku.

Cenik prehrane 2021-22


Prijava na prehrano

Učenci se na šolsko prehrano za prihodnje šolsko leto prijavijo v šoli na predpisanem obrazcu (Prijava_ucenca_na_solsko_prehrano_SLO) v mesecu juniju.

Učenci, ki niso redno prijavljeni na kosilo, se lahko prijavijo dnevno, pred začetkom pouka, z osebno prijavo in podpisom na ustreznem obrazcu, ki se nahaja pred kuhinjo.


Odjava prehrane

V primeru bolezni ali druge odsotnosti učenca lahko starši odjavijo prehrano za določen čas oziroma čas odsotnosti učenca. Prehrana se odjavi pri poslovni sekretarki ali računovodji, ob odsotnosti pa v šolski svetovalni službi. Starši odjavijo prehrano osebno, po telefonu, po elektronski pošti (prehrana@os-skocjan.si) ali pisno. Če je bila prehrana odjavljena od 8. 30 ure dalje, velja odjava z naslednjim dnem po prejemu sporočila, oziroma z dnem, ki ga določi oseba, ki je podala odjavo. Kot pravočasna se šteje tudi odjava posameznih obrokov za isti dan, če je bila v tajništvo šole oziroma šolsko kuhinjo sporočena do 8. 00 ure. Odjava prehrane za nazaj ni mogoča.

Učencu, ki je odsoten od pouka zaradi udeležbe oziroma sodelovanja pri dejavnostih, ki jih organizira šola, odjavi šolsko prehrano strokovni delavec, ki je zadolžen za izvedbo dejavnosti.


Snovi ali proizvodi, ki lahko povzročajo alergije in preobčutljivost

 • žito, ki vsebuje gluten,
 • raki, ribe in mehkužci,
 • jajca,
 • arašidi,
 • mleko ali mlečni izdelki, ki vsebujejo laktozo,
 • soja,
 • oreščki,
 • listnata zelena,
 • gorčica, gorčično seme,
 • sezamovo seme,
 • žveplov dioksid in sulfiti,
 • volčji bob.

 

Zanimive in koristne povezave

Prehranski nasveti v času virusne bolezni
Veš kaj ješ – ZSPSLO
Šolski lonec Domov – Šolski lonec
Predšolski otroci – Prehrana
Shema šolskega sadja
PRIPOROČILA ZA ZDRAVO PREHRANJEVANJE

Zdravo in kulturno prehranjevanje je naša skupna skrb in pomembna popotnica v nadaljnjem življenju otrok.

 

Jasmina Povše, organizatorica šolske prehrane

 

(Skupno 258 obiskov, današnjih obiskov 1)